Содержание

Обувки

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Габина ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика https://www.gabinashop.com/. Gabina Shoes е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Gabina Shoes се има предвид претежателят на търговската марка „Gabina Shoes“.

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите Наименование:  Габина ООД също позната като търговска марка GABINA  (важи до края на условията) Седалище и адрес на управление: Габина ООД   гр.Добрич  бул 25 Септември №49 .  email: [email protected], тел. 0886 490 421. Вписване в публични регистри: МОЛ : Станислав Митев ; БУЛ : 103883510

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта https://www.gabinashop.com/ потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. Gabina Shoes си запазва правото да променя дизайна на https://www.gabinashop.com/, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на https://www.gabinashop.com/.

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес https://www.gabinashop.com/. Потребител на https://www.gabinashop.com/ е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://www.gabinashop.com/ чрез пренасочване от друг интернет сайт, с цел да извършва покупки на стоки по електронен път. Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, в резултат на които се включва в базата данни на Gabina Shoes и може да прави проверка на историята на поръчките си в https://www.gabinashop.com/ Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, за да направи поръчка на стока от https://www.gabinashop.com/, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Gabina Shoes. Браузър — компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на «троянски коне» или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Потребителски профил е обособена част от https://www.gabinashop.com/, съдържаща информация за потребителя — e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Gabina Shoes и се извършва обмен на информация между потребителя и Gabina Shoes; Договор за продажба от разстояние — всеки договор, сключен въз основа на предложение от Gabina Shoes и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на https://www.gabinashop.com/. Брошура/известия/съобщения — информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Gabina Shoes и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Gabina Shoes получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Gabina Shoes изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://www.gabinashop.com/, да бъдат използвани от Gabina Shoes за целите на директния маркетинг.

3.4. Gabina Shoes се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица — държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: — е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; — информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; — други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в https://www.gabinashop.com/, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Gabina Shoes.

ІV. Ползване на https://www.gabinashop.com/

4.1. При използването на интернет страницата на Gabina shop, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Gabina shop или всяко друго лице с което Gabina Shoes има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на https://www.gabinashop.com/ са собственост на Gabina shop.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на https://www.gabinashop.com/, без изричното писмено съгласие на Gabina Shoes, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в https://www.gabinashop.com/. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://www.gabinashop.com/ възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Gabina shop за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Gabina Shoes и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Gabina shop.

5.2. Оn-line системата за покупки през https://www.gabinashop.com/ отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от https://www.gabinashop.com/.

5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://www.gabinashop.com/ начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

5.5. Посочените на https://www.gabinashop.com/ цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. Gabina shop си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод, payal или e-pay. Банковата сметка на „Gabina Shoes“ ЕООД е в Уникредит Булбанк, IBAN: ……………………………., BIC: …………………………………..

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез https://www.gabinashop.com/ продукт се извършва с куриерска фирма Лео Експрес до посочения от потребителя личен адрес. В случай, че клиента предпочита до офис, доставката се извършва с ЕКОНТ — удобни локации из цялата страна. Стандартната доставка между 1 и 3 чифта, но не повече от 2 кг, струва 5 лв. Цените засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.

6.3. Поръчките за София и страната се обработват до 2 работни дни, в периода от 9:00 до 17:00 часа.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат до офис на Еконт или Лео Експрес, в зависимост дали сте поръчали до личен адрес с ЛЕО Експрес или офис на ЕКОНТ. Адреса на изпращача можете да намерите в историята на куриерската фирма в случай, че не пазите товарителницата.

7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за възстановяване на сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.

7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Gabina shop се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Gabina shop ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

7.5. Отказ от поръчка На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Gabina shop са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса във гр Варна, До офис на ЛЕО Експрес. Gabina shop възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума обратно по банков път  – до 14 работни дни, считано от датата, на която Gabina shop е получил пратката.

 Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребител връща закупена от https://www.gabinashop.com/ с куриерска фирма  сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Gabina shop. Закупена стока от https://www.gabinashop.com/ се връща на адреса на Gabina shop  до Офис на ЛЕО ЕКСПРЕС гр Варна

VІІІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Gabina shop и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Нови

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Габина ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика https://www.gabinashop.com/. Gabina Shoes е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Gabina Shoes се има предвид претежателят на търговската марка „Gabina Shoes“.

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите Наименование:  Габина ООД също позната като търговска марка GABINA  (важи до края на условията) Седалище и адрес на управление: Габина ООД   гр.Добрич  бул 25 Септември №49 .  email: [email protected], тел. 0886 490 421. Вписване в публични регистри: МОЛ : Станислав Митев ; БУЛ : 103883510

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта https://www.gabinashop.com/ потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. Gabina Shoes си запазва правото да променя дизайна на https://www.gabinashop.com/, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на https://www.gabinashop.com/.

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес https://www.gabinashop.com/. Потребител на https://www.gabinashop.com/ е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://www.gabinashop.com/ чрез пренасочване от друг интернет сайт, с цел да извършва покупки на стоки по електронен път. Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, в резултат на които се включва в базата данни на Gabina Shoes и може да прави проверка на историята на поръчките си в https://www.gabinashop.com/ Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, за да направи поръчка на стока от https://www.gabinashop.com/, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Gabina Shoes. Браузър — компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на «троянски коне» или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Потребителски профил е обособена част от https://www.gabinashop.com/, съдържаща информация за потребителя — e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Gabina Shoes и се извършва обмен на информация между потребителя и Gabina Shoes; Договор за продажба от разстояние — всеки договор, сключен въз основа на предложение от Gabina Shoes и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на https://www.gabinashop.com/. Брошура/известия/съобщения — информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Gabina Shoes и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Gabina Shoes получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Gabina Shoes изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://www.gabinashop.com/, да бъдат използвани от Gabina Shoes за целите на директния маркетинг.

3.4. Gabina Shoes се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица — държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: — е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; — информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; — други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в https://www.gabinashop.com/, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Gabina Shoes.

ІV. Ползване на https://www.gabinashop.com/

4.1. При използването на интернет страницата на Gabina shop, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Gabina shop или всяко друго лице с което Gabina Shoes има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на https://www.gabinashop.com/ са собственост на Gabina shop.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на https://www.gabinashop.com/, без изричното писмено съгласие на Gabina Shoes, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в https://www.gabinashop.com/. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://www.gabinashop.com/ възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Gabina shop за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Gabina Shoes и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Gabina shop.

5.2. Оn-line системата за покупки през https://www.gabinashop.com/ отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от https://www.gabinashop.com/.

5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://www.gabinashop.com/ начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

5.5. Посочените на https://www.gabinashop.com/ цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. Gabina shop си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод, payal или e-pay. Банковата сметка на „Gabina Shoes“ ЕООД е в Уникредит Булбанк, IBAN: ……………………………., BIC: …………………………………..

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез https://www.gabinashop.com/ продукт се извършва с куриерска фирма Лео Експрес до посочения от потребителя личен адрес. В случай, че клиента предпочита до офис, доставката се извършва с ЕКОНТ — удобни локации из цялата страна. Стандартната доставка между 1 и 3 чифта, но не повече от 2 кг, струва 5 лв. Цените засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.

6.3. Поръчките за София и страната се обработват до 2 работни дни, в периода от 9:00 до 17:00 часа.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат до офис на Еконт или Лео Експрес, в зависимост дали сте поръчали до личен адрес с ЛЕО Експрес или офис на ЕКОНТ. Адреса на изпращача можете да намерите в историята на куриерската фирма в случай, че не пазите товарителницата.

7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за възстановяване на сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.

7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Gabina shop се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Gabina shop ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

7.5. Отказ от поръчка На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Gabina shop са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса във гр Варна, До офис на ЛЕО Експрес. Gabina shop възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума обратно по банков път  – до 14 работни дни, считано от датата, на която Gabina shop е получил пратката.

 Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребител връща закупена от https://www.gabinashop.com/ с куриерска фирма  сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Gabina shop. Закупена стока от https://www.gabinashop.com/ се връща на адреса на Gabina shop  до Офис на ЛЕО ЕКСПРЕС гр Варна

VІІІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Gabina shop и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Пазл Janod Формула 1 Автомобиль Габина (J02884)

Описание Пазл Janod Формула 1 Автомобиль Габина (J02884)

Интересный набор пазлов для мальчиков. Набор пазлов с изображением смелого гонщика и его зрелищного спорткара. Всего в наборе 43 детали, из которых можно собрать 4 картинки. Набор помещен в яркий чемоданчик, который изготовлен из очень плотного и качественного картона. Внутри чемоданчика вы найдете детали для сборки картинок и постер-подсказку для составления картинок. Детали пазла картонные; они покрыты безопасными красками на водной основе. Игрушка для детей от 3 лет. Отлично подойдет в качестве подарка на день рождения ребенка. О бренде. Janod — французский бренд игрушек, специализируется на изготовлении традиционных игрушек, в основном из древесины и картона. Компания была основана в 1970 и с тех пор не изменяет трем основным принципам своей философии:Дизайн! Игрушки должны иметь совершенный внешний вид и совершенное качество. Все игрушки Janod изготовлены из безопасных, натуральных материалов. Разработчики адаптируют внешний вид и функциональность игрушки для детей определенной возрастной категории.; Воображение! В компании Janod рассматривают игрушку как способ проникновения в удивительный мир фантазии. Игрушки Janod стимулируют воображение детей и позволяют детям придумывать различные сюжеты, интересные истории.; Обучение! Каждая игрушка имеет множество развивающих функций, направленных на улучшение различных навыков у детей.;

Характеристики Пазл Janod Формула 1 Автомобиль Габина (J02884)

 • Количество деталей 43 шт.
 • Размер собранного пазла 20х20 см
 • Возрастная категория дети
 • Бренд Janod
 • Страна-производитель Китай

Забрать в партнерских пунктах выдачи

Ирпень ул.Университетская 2л/1

График работы

Киев ул. Мишуги 2

График работы

Киев ул. Машиностроительная 44

График работы

Киев ул. Маршала Тимошенко 29

График работы

Белая Церковь б-р Александрийский, д.115

График работы

Буча переулок О. Тихого, д.3/49

График работы

Васильков ул. Декабристов, д.151

График работы

Винница ул. 600-летия, д.40, прим. 107

График работы

Вышгород ул. Набережная, д.6Г

График работы

Днепр ул. Калинова, д.82-Д

График работы

Житомир ул. Михаила Грушевского, д.91

График работы

Запорожье ул. Василия Сергиенка, д.9

График работы

Запорожье б-р Шевченка, д.71

График работы

Ивано-Франковск ул. Василия Стуса, д.5

График работы

Киев ул. Кирилловская, д.154

График работы

Киев Харьковское шоссе, д.150/15

График работы

Киев пр-т. Академика Королёва, д.3

График работы

Киев Харьковское шоссе, д.19

График работы

Киев ул. Голосеевская, д.7

График работы

Киев ул. Бориса Гмыри, д.5-А

График работы

Киев ул. Тираспольская, д. 54

График работы

Кривой Рог ул. Эдуарда Фукса, д.79

График работы

Кривой Рог ул. Неделина, д.43

График работы

Кривой Рог ул. Владимира Великого, д.24Д

График работы

Кривой Рог Днепропетровское шоссе, д.4

График работы

Кропивницкий ул. Академика Тамма, д.4Б

График работы

Луцк ул. Соборности, д.26

График работы

Львов ул. Генерала Чупринки, д.14

График работы

Львов ул. Котлярская, д.2

График работы

Николаев просп. Корабелов, д.14

График работы

Николаев просп. Центральный, д.159

График работы

Одесса ул. Каманина, д.16-А/2

График работы

Одесса пр-т Добровольского, д.151/1

График работы

Полтава ул. Евпропейская, д.66

График работы

Ровно просп. Мира, д.15

График работы

Святопетровское б-р Тараса Шевченка, д.6-а

График работы

Софиевская Борщаговка ул. Мира, д.40

График работы

Софиевская Борщаговка пр-т Героев Небесной Сотни, д.16/5

График работы

Стрий ул. Сечевых Стрельцов, д.2-А

График работы

Сумы ул. Ильинская, д.7-а

График работы

Сумы ул. Кооперативная, д.1

График работы

Тернополь ул. Евгения Коновальца, д.5/185

График работы

Ужгород просп. Свободы, д.51

График работы

Харьков пр-т Архитектора Алёшина, д.2

График работы

Харьков пр-т Московский, д.256

График работы

Херсон ул. Стретенская, д.26А

График работы

Хмельницкий пл. Привокзальная, д.2

График работы

Черкассы ул. Гагарина, д.73

График работы

Чернигов пр-т Мира, д.118

График работы

Черновцы ул. Главная, д.57

График работы

Тернополь ул. Евгения Коновальца, д.5/185

График работы

Киев ул. Кирилловская 102

График работы

Кривой Рог Микрорайон 4-й Заречный, д.20-Ж

График работы

Расшифровка что означает женское имя Габина

Тут дано полное толкование имени Габина, что лучше всего подходит, и чего опасаться людям носящим его. Вы часто слышите звуки своего имени, с самого раннего детства они воздействует тем или иным образом. Понимая что привлечет к вам счастье, зная особые стороны своего характера, вы достигните много.

 1. Тайные характеристики людей носящих имя Габина
 2. Что больше всего подходит этим людям
 3. Толкование и описание характера людей с именем Габина
 4. Женское имя Габина — их совместимость в любви и дружбе

  Толкование имени женщины Габина

 • Написание латинскими буквами – Gabina
 • Этому имени соответствует стихия – Огонь
 • Цвет приносящий удачу и успех – Розово-фиолетовый, Голубой
 • Приносящий удачу людям с этим именем, металл – Цинк
 • Лучше использовать этому имени, дерево – Можжевельник
 • Планета талисман – Земля
 • Созвездие радости и жизненного благополучия – Малый Пес (Canis Minor)
 • По нумерологии
  имени Габина
  , цифры несущие удачу людям – Ноль
 • Вам лучше есть пищу – рыбную
 • Животные ваши символы для имени Габина – верблюд
 • Камни — тотемы для девушек с именем Габина – Амазонит
Для привлечения финансовой удачи и счастья, девушкам с именем Габина, нужен сильный Денежный Амулет, главное чтобы он был закодирован лично на вас, на ваше полное имя и вашу дату рождения. Я могу рекомендовать только это проверенный сайт!, Талисман Удачи действительно работает для создание ауры благополучия, важно носить его постоянно, и никому не говорить о его предназначении. Активируйте его на себя или человека которому его покупаете, в соответствии с инструкцией.

Что лучше по судьбе женщинам по имени на букву Г — Габина

 1. Лучше, если женщина с именем Габина родился под знаком гороскопа — Близнецы (21.05 — 20.06)
 2. Наиболее удачным будет если девочка с именем Габина родился по восточному календарю в год — Крысы (Мыши) – года 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996,2008, 2020, 2032
 3. Дела лучше начинать в – пятницу
 4. Самые благоприятные дни года, это – 29 декабря, 10 марта, 12 июля и 30 сентября
 5. Благоприятное время суток для вас – ночь
 6. Опасный возраст, в который нужно быть осторожнее – в детстве и юности — одиннадцать лет; в молодости – двадцать шесть лет; в и зрелости — пятьдесят девять лет, в старости – семьдесят три года
 7. Имя на букву Г — Габина накладывает отпечаток на здоровье этих людей, особенно опасны болезни – глаз
 8. Людям по имени Габина лучше всего подойдут профессии связанные с – Домашними делами

Полное толкование характера названных женским именем Габина

Романтика для них важна, и они чаще предпочтут остаться в одиночестве, чем быть с неправильным человеком. При ссорах, девушка по имени Габина, может отпускать самые саркастические комментарии, но довольно быстро забывает обиды. Ей не придется прикладывать какие-либо усилия – ей достаточно быть собой.

Лучше всего иметь с нею общие интересы, прекрасно обходится и без мужа, но обращает внимание только на сильных мужчин. Личная жизнь девушки

по имени Габина, также является тайной за семью печатями для всех, кому она сама не захочет рассказать о ней. Она может влюбиться с первого взгляда, но не спешите отдавать ей свое сердце, ведь она рано или поздно обязательно применит свой критический ум на своем любимом парне. В замужестве девушка по имени Габина, нередко совершает измены, которые объяснить не в состоянии ни она сама, ни ее супруг. Их повышенные требования к мужчинам нередко приводят к разочарованиям, ее чувства сильно, н это не значит, что ей можно сесть на голову.

Чтобы увидеть ее настоящую, отвлеките ее от заботы о деньгах, любит, когда ее балуют и относятся по детски. Ее избранник должен быть сильным и независимым мужчиной, с чувством достоинства и любви к ней, так как таких мало, часто женщины по имени Габина, живут одни. Не бросит знакомых, разумеется, если те признают в них королеву.

Таблица основных черт характера женщины по имени Габина

Расчет черт характера велся на основании имени, и месяца рождения, для более точного расчета нужно знать полную дату рождения и имя, отчество и фамилию, если вы нуждаетесь в этом то — ПОСЕТИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ.


Вертикальный столбец таблицы (сверху), выберите свой (или девушки с именем — Габина) месяц рождения, горизонтальная (с боку) строка это аспекты характера. Их пересечение покажет коэффициент от 1 до 100, чем больше значение, тем лучше.

Январь Февраль Март
Сила воли 15 89 94
Энергичность 37
37
68
Обучаемость 44 11 44
Трудолюбие 25 12 55
Доброта 5 17
Терпение 82 49 69
Творчество 39 81 8
Интуиция 99 85 44
Общительность 10 71 86
Самооценка 46
67
37
Деньги 100 62 84
Талантливость 44 70 53
Духовность 19 79 37
Целеустремленность 25 12 16
Стабильность 16 15 19
Любовь 80 22 99
Долг 22 87 97
Ментальность 8
95
26
Осмотрительность 96 30 92
Эмоциональность 70 58
Апрель Май Июнь
Сила воли 20 39 51
Энергичность 17 67 16
Обучаемость 62 22 8
Трудолюбие
2 73 44
Доброта 65 83 73
Терпение 21 6 47
Творчество 63 9 98
Интуиция 42 87 58
Общительность 6 44 33
Самооценка 36 76 16
Деньги 29 64 52
Талантливость 89 59
Духовность 53 88 2
Целеустремленность 20 31 29
Стабильность 27 48 48
Любовь 55 88 32
Долг 30 77 76
Ментальность 24 87 49
Осмотрительность 34 71
Эмоциональность
78 46 96
Июль Август Сентябрь
Сила воли 11 80 59
Энергичность 5 3 66
Обучаемость 57 71
Трудолюбие 4 24 56
Доброта 37
88
83
Терпение 9 50 93
Творчество 73 75 6
Интуиция 29 26 67
Общительность 9 63 9
Самооценка 98 27 75
Деньги 100 83 15
Талантливость 83 46 38
Духовность 66 82 89
Целеустремленность 2 20 77
Стабильность 91 35 35
Любовь 51 59 58
Долг 10 34 23
Ментальность 99 19 85
Осмотрительность 29 78 81
Эмоциональность 68 31 59
Октябрь Ноябрь Декабрь
Сила воли 33 57 19
Энергичность 94 29
Обучаемость 97 56 54
Трудолюбие 1 26
Доброта 4 59 95
Терпение 35 98
Творчество 96 65 39
Интуиция 97 12 2
Общительность 52 73 89
Самооценка 83 50 47
Деньги 26 73 2
Талантливость 85 33 52
Духовность 48 15 69
Целеустремленность 99 95 56
Стабильность 72 86 92
Любовь 97 59 61
Долг 71 49 85
Ментальность 15 78 72
Осмотрительность 6 70 67
Эмоциональность 72 63 63

Основные черты характера которые присутствуют у людей с именем Габина – властолюбивый, зрелый, харизматичный.

Совместимость девушки с именем Габина в любви и дружбе

В этой таблице показана совместимость в любви женщин с именем Габина, в зависимости от дня их рождения. Вертикальный столбец (сверху), это ваш знак зодиака, горизонтальная (с боку) строка это знак гороскопа вашего любимого мужчины. Их пересечение покажет степень и аспекты отношений в перспективе.

Если нет любви и никак не встретите близкого человека. Устали от непонятной ситуации, и нет радостных взаимоотношений. Вам бесплатно, поможет настоящая гадалка. Предсказание ясновидящей бесплатно, делается на картах Таро и предназначено ТОЛЬКО для посетителей нашего сайта ЗДЕСЬ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ГАДАЛКЕ. Точное гадание на любовь покажет источники проблем, пути решения, укажет, что вам мешает наладить личную жизнь.
Рыба Овен Телец
Рыбы (19.02 — 20.03) все будет хорошо нервотрепка для обоих часто недопонимания
Овен (21.03 — 20.04) все по плану богатый дом и радость ненависть и ссоры
Телец (21.04 — 20.05) не рекомендуется долго быть вместе радостные переживания
Близнецы (21.05 — 20.06) любовь и счастье трудности семейное счастье
Рак (21.06 — 22.07) взрыв чувств благополучие и достаток страсть и ревность
Лев (23.07 — 22.08) мир в доме совместные мечты напрасные переживания
Дева (23.08 — 23.09) нервозность для вас хорошая семья деньги вас разлучат
Весы (24.09 — 23.10) любовь и счастье нервотрепка для обоих ненависть и ссоры
Скорпион (24.10 — 21.11) все будет хорошо спокойствие в доме хорошая семья
Стрелец (22.11 — 21.12) обожание и любовь спокойный дом не скучная жизнь вместе
Козерог (22.12 — 19.01) страсть и ревность ненависть и ссоры богатый дом и радость
Водолей (22.01 — 18.02) мир в доме разочарование обожание и любовь
Близнецы Рак Лев
Рыбы (19.02 — 20.03) расставание расстанитесь врагами долгая жизнь вдвоем
Овен (21.03 — 20.04) спокойный дом финансовые проблемы обожание и любовь
Телец (21.04 — 20.05) не стоит начинать отношения не скучная жизнь вместе взрыв чувств
Близнецы (21.05 — 20.06) плохая расстанитесь врагами нервозность для вас
Рак (21.06 — 22.07) радостные переживания плохие чувства совместные мечты
Лев (23.07 — 22.08) счастье, но не долго спокойствие в доме отличная
Дева (23.08 — 23.09) финансовые проблемы напрасные переживания любовь и счастье
Весы (24.09 — 23.10) богатый дом и радость деньги вас разлучат все будет хорошо
Скорпион (24.10 — 21.11) страсть и ревность благополучие и достаток напрасные мечты
Стрелец (22.11 — 21.12) счастье, но не долго деньги вас разлучат не скучная жизнь вместе
Козерог (22.12 — 19.01) долгие отношения часто недопонимания долгая жизнь вдвоем
Водолей (22.01 — 18.02) напрасные переживания напрасные переживания врось будет лучше
Дева Весы Скорпион
Рыбы (19.02 — 20.03) хорошая семья напрасные мечты любовь и счастье
Овен (21.03 — 20.04) расстанитесь врагами обожание и любовь деньги вас разлучат
Телец (21.04 — 20.05) любовь и счастье совместные мечты все по плану
Близнецы (21.05 — 20.06) долгая жизнь вдвоем острые отношения не стоит начинать отношения
Рак (21.06 — 22.07) не стоит начинать отношения все будет хорошо расстанитесь врагами
Лев (23.07 — 22.08) тоска и обыденность все будет хорошо все по плану
Дева (23.08 — 23.09) страсть и ревность не стоит начинать отношения мир в доме
Весы (24.09 — 23.10) расстанитесь врагами острые отношения взрыв чувств
Скорпион (24.10 — 21.11) расставание нервозность для вас разочарование
Стрелец (22.11 — 21.12) часто недопонимания разочарование финансовые проблемы
Козерог (22.12 — 19.01) долго быть вместе совместные мечты деньги вас разлучат
Водолей (22.01 — 18.02) взрыв чувств обожание и любовь счастье, но не долго
Стрелец Козерог Водолей
Рыбы (19.02 — 20.03) радостные переживания нервозность для вас презрение
Овен (21.03 — 20.04) презрение хорошая партнерские отношения
Телец (21.04 — 20.05) напрасные переживания партнерские отношения взрыв чувств
Близнецы (21.05 — 20.06) деньги вас разлучат отличная мир в доме
Рак (21.06 — 22.07) долгие отношения нервозность для вас ненависть и ссоры
Лев (23.07 — 22.08) долгие отношения спокойствие в доме долго быть вместе
Дева (23.08 — 23.09) не стоит начинать отношения сложные отношения разочарование
Весы (24.09 — 23.10) спокойствие в доме врось будет лучше совместные мечты
Скорпион (24.10 — 21.11) семейное счастье тоска и обыденность совместные мечты
Стрелец (22.11 — 21.12) презрение партнерские отношения плохие чувства
Козерог (22.12 — 19.01) не стоит начинать отношения не скучная жизнь вместе не скучная жизнь вместе
Водолей (22.01 — 18.02) благополучие и достаток нервозность для вас страсть и ревность

С тегами: дети имя толкование

ЭТО НАДО ПРОЧИТАТЬ

ЭТО НАДО ПОЧИТАТЬ

Юлия Габина, Москва, Россия

Личная информация

Деятельность

скрыта или не указана

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Интересы

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимая музыка

скрыта или не указана

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимые фильмы

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимые телешоу

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимые книги

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимые игры

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Любимые цитаты

скрыты или не указаны

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


О себе

скрыто или не указано

Можно редактировать: да

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: да


Габина Значение имени, происхождение и нумерология | Латинское имя Габина

Габина — это латинское имя девушки, которое означает — « Сильный человек Божий; Мед «.


Согласно нумерологическому значению 7, Габина — Аналитик, понимающий, знающий, прилежный, независимый, бесстрашный, любознательный, ориентированный на доказательства и практичный.

Имя Габина отражает желание и стремление искать истину во всем вокруг. Но когда Габина сталкивается с фактом, ему тяжело с этим смириться. Поэтому часто можно увидеть, как Габина пытается скрыть внутренний страх и слабость. Иногда Габина может быть очень ленивой и простаивать.

Габина обладает философскими качествами и часто перемещается с таинственной манерой поведения, пытаясь проанализировать окружающие вещи. Габина обладает ясной интуицией благодаря ясному осознанию и внимательному отношению.


Примечание: Пожалуйста, введите имя без заголовка.


Посмотреть данные о личности
Происхождение, Страны, Лунный Зодиак
Оставить отзыв
Посмотреть отзывы других пользователей и
Полный анализ имени «gabina»

Что означает имя Габина? Анализ Нумерология Происхождение

Значение имени Габина , анализ имени Габина и многое другое… Что означает Габина и его нумерология, определение, происхождение, популярность и очень интересная информация.Пожалуйста, используйте быстрое меню.

Реклама

Реклама

Информация о названии Gabina

Реклама

Пол название Gabina : Girl

Цвет Имя ГАБИНА : Blue & Pink

Происхождение имени Gabina : испанский

Имя Габина

Реклама

Определение имени Габина : Габий, Италия

Статистика имени Габина

Сколько людей в США.У S есть имя Габина : 1,035

Ранг имени Габина в США : 11,326th

Сколько букв в имени Габина? 6

Изображение имени Габина

реклама

Представьте свое имя Габина в виде изображения. Как это будет выглядеть? Это будет смешно! Используя значение Габины, мы подготовили эту картинку. Не заморачивайтесь по полу. =)

Нумерология имени Габина

объявление

В приведенной ниже таблице вы можете найти буквы, которые содержит имя Габина, и цифры его алфавита.После того, как вы суммируете эти числа, это число вашего имени.

Номер назначения имени Габина

реклама

Чтобы рассчитать число судьбы имени Габина, пожалуйста, посмотрите на таблицу ниже. Каждой букве имени Габина соответствует свой номер. Сложите эти числа, и это ваше число судьбы.

9 9 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O
1 2 3 4 5 9 8 9 9
A B C D E F г- H I
P Q R
S t u v w x y Z

г (7) + A (1) + B (2) + I (9) + n (5 ) + a (1) = => 2+5 = 7

Число Судьбы: 7 .Вот анализ вашего имени в соответствии с числом судьбы.

Габина Анализ судьбы

Вы сердечны и дружелюбны и очень любите общественные собрания с большим количеством людей. Вы проницательны и любите говорить. Вы обладаете энергичным характером и переменчивы. Это делает вас вспыльчивым, опрометчивым и упрямым. Вы постоянно влюбляетесь и разочаровываетесь. Быстро проникаясь к кому-то, вы так же быстро теряете интерес. Сегодня здесь, а завтра нет — это вы. Затем, когда вы решите больше не видеться, вы готовы продолжить с того места, на котором остановились!

Анализ имени Габина

реклама

Вот анализ имени Габина .

Письмо Анализ
G Вам постоянно нужна энергия. Вы можете сделать все, чтобы удовлетворить эту потребность, и вы также можете быть очень упрямым.
A Ваше чувство анализа жизни сильнее. Вы известны как разумный человек.
B Вы хорошо видите будущее. Вы смотрите на вещи с большой надеждой, держитесь за эту надежду и никогда не отпускаете ее..
İ Вы самый эмоциональный человек. Ваше сердце может быть легко разбито, и вы очень чувствительны.
N Вы обладаете большим здравым смыслом и большими жизненными способностями. Вы видите вещи задолго до того, как они случаются.
A Ваше чувство анализа жизни сильнее. Вы известны как разумный человек.

Габина Характер Анализ значения

Вот характеристики Габины в деталях.
 • Вам может быть трудно выразить свои глубокие мысли и чувства устно.
 • Вы кажетесь другим спокойным, но временами страдаете внутренне от нервного напряжения.
 • Прокрастинация — это слабость, потому что очень часто вы склонны избегать проблем и оставлять дела незавершенными до последнего момента, когда вы будете вынуждены действовать.
 • Отсутствие позитивного настроя и уверенности в себе является источником трудностей при принятии решений в деловых отношениях.
 • Это имя вызывает слабость в сердце, органах дыхания или почках.
 • Вы склонны есть богатую пищу, в которой недостаточно питательных веществ.
 • Ваше имя Габина создает идеалистическую, чувствительную натуру и стремление к культуре и утонченности жизни.
 • Вы легко обижаетесь, можете страдать от депрессии.
 • Вам лучше всего работать в непринужденной обстановке над задачами, требующими концентрации внимания, включая письменные, математические или аналитические навыки.
 • Вы хотите лучшего, но не хватает уверенности и агрессивности, чтобы материализовать свои желания.
 • Для вас гораздо естественнее выражать свои глубокие мысли в письменной форме.

Могу ли я назвать свою малышку Габиной?

Да, вы можете назвать свою малышку Габиной!

реклама

Список знаменитостей с именем Габина

✖Извините, но мы не смогли найти ни одной знаменитости с именем Габина. Ваше имя настолько редкое, что мы также не смогли найти никакого определения, связанного с ним.

Габина арабским письмом

Если вы хотите увидеть свое имя арабской каллиграфией ниже, вы можете найти Габина арабскими буквами.

غابينه

реклама

Gabina китайскими иероглифами

Если вы хотите увидеть свое имя на китайском языке ниже, вы можете найти Gabina китайскими буквами.

加比纳

Габина на египетских иероглифах

Здесь вы можете увидеть имя Габина на иероглифах (древнеегипетских)

Как будет Габина на американском языке жестов

Американский язык жестов, и вы можете встретиться с глухими людьми и представиться.

Искать другое имя?

Не просто Габина означает , верно? Не останавливайтесь! Искать другое имя…

Габина Значение имени, О марокканской девушке Имя Габина

Тебя зовут Габина? Посмотреть значение, нумерологию и детали марокканского женского имени Габина

Габина — имя девушки, значение этого имени — « Мед ».

Основываясь на нумерологическом значении 9, Габина ориентирована на успех, изобретательна, влиятельна, терпима, дружелюбна, духовна, креативна, выразительна, гуманитарна, полезна, самоотверженна, идеалистична, щедра, альтруистична, преданна и романтична.Ниже приведены некоторые сведения об имени Габина , основанные на нумерологическом значении:
Качества Сострадательный, Идеалистический
Счастливый цвет Красный
Правящая планета Марс
Счастливое число 9

Анализ каждой буквы имени »
Габина » в каждом имени каждая буква имеет определенное значение, описывающее характер имени.Ниже в таблице каждая буква имени Габина описана.
Письма Описание
Г Вы интеллектуально активный человек с большим драйвом и способностью добиваться результатов. Вы провидец, и это может принести вам финансовую выгоду в будущем.
А Вы самостоятельный человек, прирожденный лидер, амбициозный и свободомыслящий.
Б Вы чувствительны и немного интроверт. Вы очень лояльны, сохраняете открытость и чаще думаете самостоятельно.
я Вы сострадательный человек, который глубоко чувствует вещи. Тогда имеет смысл, что вы также артистичны и креативны, с большим вниманием ко всему, от моды до композиции.
Н Вы нестандартно мыслящий человек, творческий и оригинальный. Вы также волевые с мнениями, чтобы соответствовать.
А Вы самостоятельный человек, прирожденный лидер, амбициозный и свободомыслящий.

Метод нумерологического расчета имени «
Габина »
Алфавит Промежуточный итог позиции по алфавиту.
(пример: U = 21 = 2+1 = 3)
Г 7
А 1
Б 2
я 9
Н 5
А 1
Всего 25
Итого 25 7
Расчетная нумерология 9
Найдите значение своего имени
Поиск имен с помощью расширенного поиска

Габина Имя Значение и Габина Имя Произображение, счастливое число, Пол,:

8

NOORAIN

NOORAIN

9029

Mirha

Girla Girl Allah Ka Noor (Lite Blasing) Подробнее

IRHA

Бог подарки (Allah Ka Tufaah) подробнее

девушка принцесса (иранская) Подробнее

Yashfa

Girl он / она задерживается (на Судный день) от имени кого-то ( Qiyamat ky din shifat kernay wali ) Подробнее

Javeria

Девушка Распространительница счастья, Девушка, распространяющая счастье Жена пророка, Благословенная женщина Подробнее

Ализа

Девушка Ализа означает на урду Дочь R ALI RA Подробнее

Что-то, что было дано Аллахом, подарок от Аллаха, благословения от Allah Подробнее

RIZA

Девушка Довольство и состояние послушания Аллаху SWT, состояние получения одобрения и довольства Аллаха Подробнее

Зунайра

Девушка Путеводный свет, Цветок в раю (Джанат) Подробнее

Девушка Girl Meri Hoor, цветущие, свежие, зеленые, веселые, приятные, счастливые Подробнее

Minsa

Girl Мир, простит трудности ( аман, сакон ) Подробнее

Аляна

Девушка Вар Иант Аланы, что означает ценный и возникающий. Подробнее

Девушка Дополнительная информация Подробнее

Girl Подарок Allah Подробнее

Alaya

девушка высокий статус, возвышенный, возвышенный и превосходный, величие, высочество, подсознание Подробнее
Girl Свет и сияние (Рошни или Хамак) Подробнее

ZIMAL

Девушка Любой большой предмет одежды, который покрывает все тело, такие как одежда, халат, или Abaya (Burkha, Abaya, Hijab) Подробнее

INSHA

Девушка Создавать, Автору, Выражать Подробнее

Хураб

9 0129
Girl Jannat Ki Hoor (женщины небесных) Подробнее

80105

Девушка , великолепный компаньон Парадизации, с скромным взглядом (Хоообсорат Анхен) Подробнее

Shanzay

Девушка Принцесса (Сахзади) Подробнее

IZZA

Девушка Честь, слава, власть. Подробнее

Аршин

Девушка Принцесса Неба, красивая и добрая девушка, которая помогает, уважает, делится и любима всеми ( Asmano ki sahazadi )
Подробнее

Shanaya

Девушка Первый луч Солнца Подробнее

IZNA

Girl Khuwahish, Ijazat (Iznaa) Подробнее

В чем смысл Габины , имя Габина означает, Габина означает

Актуальные и популярные статьи

В нашей повседневной жизни мы подвергаемся обмену, который может быть в любой форме на основе условий договоренности между двумя сторонами, которые часто ведут…

Известно, что страхование существовало веками, еще в 4000-3000 гг. до н.э. Записано, что нижние контракты заключались между вавилонскими торговцами…

Устранение уголовных преступлений во Флориде Штат Флорида недоброжелательно относится к людям с судимостью в прошлом. Суды и закон Флориды…

Значение/определение имени Габина?

Имя Габина означает:

G : Значение G в имени Gabina означает: У вас отличный взгляд на людей.Ваша болезненность беспокоит окружающих. Наслаждайтесь необходимым уединением, активный отдых полезен. Равнодушие ранит больше всего вас самих. Базовые действия на реализм. Забота о деньгах достигает желания. Излишества вредны. Разум ведет вас через самые трудные времена.

Вы привередливы, ищете совершенства в себе и своем возлюбленном. Вы отвечаете любовнику, который интеллектуально равен вам или превосходит вас, и тому, кто может повысить ваш статус. Вы чувственны и знаете, как достичь пика эротической стимуляции, потому что работаете над этим скрупулёзно.Вы можете быть чрезвычайно активны в сексуальном плане, если найдете время. Ваши обязанности и ответственность важнее всего остального. У вас могут возникнуть трудности с эмоциональной близостью к любовнику, но с сексуальной близостью проблем не возникнет.

A : Значение A в имени Gabina означает: Ты можешь быть очень тихим, когда у тебя что-то на уме. Жизнеспособность и энтузиазм, вдохновляют окружающих, склонны к нездоровью, побеждает здравый смысл, раздражительность и «нервы», создают финансовые и бытовые проблемы.Вовлечение в новые дела, преодолевает застенчивость, непредвиденные события могут стать причиной неожиданного переезда в дальнее место. Много путешествует, может предпочесть жить далеко от дома. Вы можете пострадать из-за собственного непостоянства. Амбиции достигаются за счет приложения и навыков.

Вы не особенно романтичны, но любите действовать. Вы имеете в виду бизнес. С вами то, что вы видите, это то, что вы получаете. У вас нет терпения для флирта, и вы не можете быть обеспокоены кем-то, кто пытается быть застенчивым, милым, скромным и слегка соблазнительным.Вы человек передний. Когда дело доходит до секса, важны его действия, а не неясные намеки. Для вас важна физическая привлекательность вашего партнера. Вы находите погоню и вызов «охоты» бодрящими. Вы страстны и сексуальны, а также гораздо более предприимчивы, чем кажетесь, однако вы не афишируете эти качества. Ваши физические потребности являются вашей главной заботой.

B : Значение B в имени Габина означает: Вы всегда осторожны, когда дело доходит до знакомства с новыми людьми.Отличная способность управлять людьми с заботой и честностью. Естественная адаптивность, справиться с любой проблемой, если избегать крайностей. Подумайте, прежде чем действовать, обращайте внимание на детали, иначе планы будут сорваны. активно участвовать в проектах, чтобы быть счастливым. Щедрость может помешать художественному таланту. Пресекайте упрямство или впадайте в уныние.

От тебя исходит ленивая чувственность. Вам нравится быть романтиком, вином и ужином. Вы очень счастливы получать подарки как выражение привязанности вашего возлюбленного.Вы хотите, чтобы вас баловали, и знаете, как побаловать свою вторую половинку. Вы скрытны в выражении нежности и особенно, когда дело доходит до занятий любовью. Вы будете воздерживаться до тех пор, пока все не встретит вашего одобрения. Вы можете контролировать свой аппетит и воздерживаться от секса, если это необходимо. Вам нужны новые ощущения и переживания. Вы готовы экспериментировать.

I : Значение I в имени Габина означает: Иногда ты можешь быть темпераментной. Усилия вознаграждаются красивой семейной жизнью.Противоположный пол может быть неприятностью. Талант в вашей величайшей любви и вдохновении. Непостоянство причиняет большие страдания. Эмпатия и человеческое понимание приносят вознаграждение. Ум может мешать физическим желаниям. Не путайте чувственность с любовью к семье. Следуйте своим идеалам.

Вам очень нужно, чтобы вас любили, ценили… даже чтобы вам поклонялись. Вы наслаждаетесь роскошью, чувственностью и удовольствиями плоти. Вы ищете любовников, которые знают, что делают. Вам не интересен любитель, если только этому любителю не нужен наставник.Вы суетливы и требовательны к удовлетворению своих желаний. Вы готовы экспериментировать и пробовать новые способы сексуального самовыражения. Вы легко наскучиваете и поэтому нуждаетесь в сексуальных приключениях и переменах. Вы более чувственны, чем сексуальны, но иногда вы откровенно похотливы.

N : Значение N в имени Габина означает: Вы любите работать, но всегда хотите отдохнуть. Нерешительность злейший враг, только вы можете победить. Преодолейте врожденные страхи за счет саморазвития и скрытого таланта.Импульсивный характер может навлечь на вас серьезные неприятности. Преодолеть склонность к непредсказуемости и раздражительности, им много друзей и достаток. Мнимые проблемы могут захлестнуть, остаться здесь и сейчас.

Вы можете казаться невинным, скромным и застенчивым; но мы знаем, что видимость может лгать. Когда дело доходит до секса, вы не новичок, а своего рода опытный техник. Тем не менее, вы можете легко впасть в крайность, используя всю гамму от ненасытности до скуки со всей идеей секса. Вы можете очень критически относиться к своему партнеру, стремясь к совершенству в вас обоих.Нелегко найти кого-то, кто может соответствовать вашим стандартам. Вам трудно выражать эмоции и сближаться с возлюбленными.

Больше результатов для Gabina

Gabin Jabba

Сизые горихвостки и малые вилохвосты весьма многочисленны. Район Габина-Джабба тесно связан с деревней Лалко, [цитата нужна], которая

Список сыров

сыр. Касасус, Изабель; Рогошич, Йозо; Розати, Андреа; Стокович, Игорь; Габинья, Дуникси (26 марта 2012 г.).Животноводство и взаимодействие с окружающей средой в конструкциях, божествах и ритуальных действиях. В 2004 году Маартен Янсен и Габина Аврора Перес Хименес предложили дать ему местное название Кодекс

Туризм в Хайбер-Пахтунхве

очаровательных и живописных мест, таких как Маргазар, Миандам, Малам-Джабба, Габина-Джабба, водопад Джарого и субдолина Калам. увиденные области. Один из

Mensun Bound

Фолклендский биографический словарь.Дэвид Татем. ISBN 978-0955898501. «Виллы Виа Габина». Университет Райса. Проверено 4 апреля 2020 года . Дингеманс, Тимоти Г.

Сапатистская армия национального освобождения

был захвачен 9 февраля 1995 года силами военного гарнизона в Габине Веласкес в городе Лас-Маргаритас, а затем был доставлен в Серро.

Римские дороги

Вероятно, в то время это были не более чем выровненные земляные дороги. Так, Виа Габина (во времена Порсены) упоминается примерно в 500 г. до н.э.; the Via Latina

Список долин в Пакистане

Долина [1] Долина Барогил Долина Баттаграм Долина Бумбурет Долина Читрал Габина Долина Джабба [2] Долина Габрал [3] Долина Джарого [4] Долина Калам Калаш

Бахрейн, Пакистан

температура 4.8 °C или 40,6 °F. Маргазар Миандам Малам Джабба Мадьян Калам Габина Джабба Башиграм Район озера Сват Пакистанский портал «НАСЕЛЕНИЕ И ДОМОХОЗЯЙСТВО

Кодекс Фейервари-Майер

антиквар, купивший кодекс в Фейервари. В 2004 году Маартен Янсен и Габина Аврора Перес Хименес предложили передать его коренным жителям. Название Кодекс

Габен Джабба

Горихвостки и вилохвостки довольно в большом количестве Район Габина Джабба тесно связан с деревней Лалко, [нужна цитация] которая

Список сыров

сыр.Касасус, Изабель; Рогошич, Йозо; Розати, Андреа; Стокович, Игорь; Габинья, Дуникси (26 марта 2012 г.). Животноводство и взаимодействие с окружающей средой в конструкциях, божествах и ритуальных действиях. В 2004 году Маартен Янсен и Габина Аврора Перес Хименес предложили дать ему местное название Кодекс

Туризм в Хайбер-Пахтунхве

очаровательных и живописных мест, таких как Маргазар, Миандам, Малам-Джабба, Габина-Джабба, водопад Джарого и субдолина Калам. увиденные области.Один из

Mensun Bound

Фолклендский биографический словарь. Дэвид Татем. ISBN 978-0955898501. «Виллы Виа Габина». Университет Райса. Проверено 4 апреля 2020 года . Дингеманс, Тимоти Г.

Сапатистская армия национального освобождения

был захвачен 9 февраля 1995 года силами военного гарнизона в Габине Веласкес в городе Лас-Маргаритас, а затем был доставлен в Серро.

Римские дороги

Вероятно, в то время это были не более чем выровненные земляные дороги.Так, Виа Габина (во времена Порсены) упоминается примерно в 500 г. до н.э.; the Via Latina

Список долин в Пакистане

Долина [1] Долина Барогил Долина Баттаграм Долина Бумбурет Долина Читрал Габина Долина Джабба [2] Долина Габрал [3] Долина Джарого [4] Долина Калам Калаш

Бахрейн, Пакистан

температура 4,8 °C или 40,6 °F. Маргазар Миандам Малам Джабба Мадьян Калам Габина Джабба Башиграм Район озера Сват Пакистанский портал «НАСЕЛЕНИЕ И ДОМОХОЗЯЙСТВО»

Кодекс Фейервари-Майер

антиквар, купивший кодекс у Фейервари.В 2004 году Маартен Янсен и Габина Аврора Перес Хименес предложили дать ему местное название Codex

.

Twitter Результаты поиска Gabina

Как доехать до Gabina в San Salvatore Monferrato на автобусе?

Общественный транспорт до Габины в Сан-Сальваторе-Монферрато

Не знаете, как доехать до Gabina в San Salvatore Monferrato, Италия? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до Габина от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.

Moovit предоставляет бесплатные карты и маршруты, которые помогут вам ориентироваться в городе. Открывайте расписания, поездки, часы работы, и узнайте, сколько займет дорога до Габина с учетом данных Реального Времени.

Ищете остановку или станцию ​​около Габина? Посмотрите на этот список остановок, ближайших к вашему месту назначения: Сан Сальваторе М.К.

Вы можете доехать до Габина на автобусе. Это линии и маршруты, рядом с которыми есть остановки: Автобус: 002***

Хотите узнать, есть ли другой маршрут, который приведет вас туда в более раннее время? Moovit поможет вам найти альтернативные маршруты или время.Получите инструкции, как легко доехать до или от Габина с помощью приложения или сайте Moovit.

Мы упростили поездку в Габину, поэтому более 930 миллионов пользователей, включая жителей Сан-Сальваторе-Монферрато, доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению. Вам не нужно загружать отдельное приложение для автобусов или поездов, Moovit — это ваше универсальное транспортное приложение, которое поможет вам найти лучшее доступное время автобуса или поезда.

Информацию о ценах на автобусы, стоимости и стоимости проезда до Габины можно найти в приложении Moovit.

Габина Значение, произношение, происхождение и нумерология

Как произносится Габина?

Голосовое произношение:

Нажмите и прослушайте несколько раз звуковое произношение и научитесь произносить имя Габина. Если вы чувствуете, что произношение должно быть лучше, запишите произношение своим голосом и помогите другим.

Запишите произношение своим голосом

Запись произношения

Примечание. Попробуйте записать произношение в течение 3 секунд.

Начать запись

00:00

Габина имя Астрология и Нумерология

9098 9
Нумерология (номер выражения) 7
11
9024 5
Анализ таланта
Габина номер 7

«Вы одарены аналитическим умом и огромным аппетитом к ответам на скрытые вопросы жизни.Вы проявляете большой интерес к изучению научных вопросов, философии и даже мистицизма. Вы обладаете ясностью и настойчивостью в поисках истины. Вы можете быть великим исследователем, педагогом и философом. Вами движет стремление к знаниям и истине. Вы должны научиться различать иллюзию и реальность, но вы хорошо подготовлены для этой задачи».

Внутренний анализ
Габина по номеру сердца 11

«У тебя мудрость не по годам.Даже в детстве ваше понимание жизни было значительным, хотя другие, вероятно, не признавали его. Вы прирожденный миротворец. Вами движет желание урегулировать конфликты и создать гармонию. Вы целитель и провидец. Вы жаждете сделать мир лучше и не можете успокоиться, пока не посвятите свою жизнь какому-то стоящему делу».

Анализ личности
Габины по номеру личности 5

«Вы стимулирующий человек.Вы украшаете общественные встречи своими свежими и оригинальными идеями. Ваша беседа, как правило, полна новизны и остроумия. У тебя острый язык и харизма. Вы, наверное, отличный продавец. Внутри вас много нервной энергии, которая ищет выхода. Вы любите свою свободу и видите эту жизнь как постоянное приключение. Вы жизнерадостны и оптимистичны».

Чтобы получить более подробные показания нумерологии на основе даты вашего рождения, посетите наш нумерологический калькулятор.

Аббревиатура Габина

9 9 N
G Goodwill
Brilliant I Neoteny
A Aghessive

Аббревиатура не годится? Сгенерировать новый!

Плакат с именем Габины

Поделитесь этой страницей с хэштегом #MeaningOfMyName и предложите своим друзьям поделиться значением своего имени.

Габина — Причудливые стили текста

Вы можете использовать эти причудливые тексты для имени своего профиля, статусов, сообщений в большинстве социальных сетей, таких как WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram и других.

🌀🅰🅱🎐🎵🅰
ⓖⓐⓑⓘⓝⓐ
𝔾𝕒𝕓𝕚𝕟𝕒
🅶🅰🅱🅸🅽🅰
🅶🅰🅱🅸🅽🅰
г ♥ a ♥ b ♥ Я ♥ N ♥ A ♥
҉g҉҉a҉҉b҉҉i҉҉n҉҉a҉
ꮆ 卂 乃 丨 几 卂

Как указано выше, 30+ модных текстовых стилей, доступных для имени « Gabina » в нашем модном текстовом генераторе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.